Bestuur VNB
Het bestuur van VNB is belast met het besturen van de stichting, bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de uitvoering van haar beleid. In onze statuten is vastgelegd voor welke besluiten het bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Het bestuur van onze stichting bestaat uit één natuurlijk persoon. Aanstelling en of ontslag van de bestuurder behoort na de laatste statutenwijziging in 2014 tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht.

Dhr. R.C.S.P. Fokker
De functie van directeur/bestuurder wordt vervuld door dhr. R.C.S.P. Fokker, die deze functie bekleedt sinds 1 januari 2015. Hiervoor was dhr. Fokker sinds 2008 in dienst als algemeen directeur.