Belangrijk besluit omtrent toekomst VNB

woensdag 25 november 2020

Zoals u weet heeft VNB sinds 1 maart 2020 geen bedevaarten meer kunnen organiseren en uitvoeren. De coronacrisis is hier debet aan. Het jaar 2020 moet als een verloren jaar worden beschouwd. Daar komt bij, dat de vooruitzichten voor 2021 evenmin rooskleurig zijn. Om het tij te keren moet worden voldaan aan een drietal voorwaarden: er moet een coronavaccin beschikbaar zijn, onze doelgroep (met name ouderen) moet zich laten inenten en moet vervolgens het daadwerkelijke voornemen hebben om weer op bedevaart te gaan naar plaatsen die weer toegankelijk zijn. Het is uitermate twijfelachtig of de komende maanden aan deze voorwaarden zal worden voldaan.

Reeds in april hebben wij maatregelen genomen om de nadelige effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we aanmerkelijk op de vaste kosten kunnen bezuinigen en hebben we het personeelsbestand van Bureau VNB gereduceerd. Door deze bezuinigingen hebben we weliswaar tijd gewonnen maar er is vooralsnog geen concreet perspectief op herstel van de bedevaartmarkt. Bedevaarten gepland in 2021 zijn reeds afgezegd of op verzoek uitgesteld naar het jaar 2022. Meerdere  groepen overwegen momenteel uitstel of afstel gezien de twijfel over de uitvoerbaarheid van bedevaarten in 2021. Daar heeft VNB alle begrip voor.

Op 5 november jl. heeft de Raad van Toezicht een besluit moeten nemen over de toekomst van VNB. Stichting VNB kiest noodgedwongen voor een gecontroleerde liquidatie. De pelgrims die dit jaar een coronavoucher hebben ontvangen, ontvangen voor Kerstmis 2020 een brief waarin de afhandeling van de vouchers wordt beschreven. Deze afhandeling zal plaatsvinden op basis van de van toepassing zijnde regelgeving.

Afgelopen zomer hebben we een intensieve samenwerking met het Huis voor de Pelgrim (HvdP) aangekondigd. Op de lange termijn zou dit zelfs tot een samengaan van de organisaties hebben kunnen leiden. Het bestuur van het HvdP heeft op 9 oktober jl. aangegeven deze samenwerking nog steeds van harte te ondersteunen, maar dat een (vervroegde) fusie onder de huidige omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort. Ook voor het HvdP zijn de tijden ongewis. Hoewel de continuïteit van het HvdP niet in het geding is, is het ook voor hen onduidelijk of, en zo ja wanneer en in welke omvang de bedevaartmarkt zich na Corona zal herstellen. Maar in de toekomst willen we allemaal natuurlijk weer graag op bedevaart gaan. Het is daarom in het belang van alle bedevaartorganisaties om er naar te streven het netwerk van VNB-contactpersonen, -groepen en -vrijwilligers in stand te houden. In nauw overleg met het Huis voor de Pelgrim zal worden bekeken op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. Sowieso zal in overleg met het HvdP worden geprobeerd een deel van de geplande bedevaarten voor 2021, doorgang te laten vinden.

Ondanks het feit dat de bedrijfsvoering van VNB te zijner tijd wordt stopgezet, blijft Bureau VNB voorlopig voor u fungeren als aanspreekpunt. Wij staan u graag te woord. Met al uw vragen kunt u, zoals altijd, bij ons terecht op het bekende e-mailadres en telefoonnummer. Door middel van de website en de VNB-nieuwsbrief zult u ook in 2021 worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de uitvoeringsbepalingen welke voor u van belang zijn.

Toevoeging namens iedereen van het bureau VNB:
Vanzelfsprekend kunnen wij op dit moment nog niet alle vragen met zekerheid beantwoorden. De komende tijd zullen we trachten zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen via de verschillende groepen en vrijwilligers. Daarnaast proberen we de meest gestelde vragen te beantwoorden op onze website. Klik hier om naar de pagina te gaan.

We hopen op jullie begrip voor deze moeilijke situatie. 

Stichting VNB
Bij Stichting VNB gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.