Privacy policy

VNB hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. VNB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Pater van den Elsenstraat 10

5213 CD ’s-Hertogenbosch

E: info@vnb.nl

T: (073) 681 81 11

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VNB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een reisovereenkomst
 • Het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst
 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het actualiseren van reisverslagen op de website en sociale media
 • Het opsturen van promotiemateriaal

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Aan pelgrims/vrijwilligers/donateurs

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Indien van toepassing RK aanspreektitel
 • ID-gegevens
 • Zorgverzekering
 • Indien van toepassing: foto’s gemaakt gedurende de dienst/overeenkomst

Aanvullend op bovenstaande aan zorgpelgrims

 • Zorggegevens

Aanvullend op bovenstaande aan medewerkers

 • CV
 • Kopie ID

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de organisatie van onze pelgrimsreizen, denk aan hotels, vervoersmaatschappijen en lokale agentschappen.

Wij als VNB zijnde geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

In enkele gevallen verstrekken wij persoonsgegevens aan partijen buiten de EU. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens met organisaties die een passend beschermingsniveau bieden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VNB bewaart persoonsgegevens voor onbepaalde tijd voor het doel het onderhouden van het klantenbestand dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Foto’s en overig beeldmateriaal

Gedurende de reis wordt aan (zorg)pelgrims en vrijwilligers gevraagd reisverslagen incl. beeldmateriaal bij te houden en te verstrekken aan VNB ten behoeve van het actualiseren van de reisverslagen op onze website en sociale media alsook voor archivering en mogelijk wetenschappelijk onderzoek. VNB behoudt het recht om beeldmateriaal te publiceren en gegevens aan derden te verstrekken voor eerder genoemde doelen.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw in ons bezit zijnde persoonsgegevens. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je om hierover contact met ons op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Bij Stichting VNB gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.